Aktualności

Emisja nowej serii 3A

Data publikacji: 30-06-2017

Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. nastąpiła emisja 1.100 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 110.000.000 PLN w ramach programu emisji przyjętego Uchwałą nr 1 z dnia 23 listopada 2015 r. Obligacje serii 3A są zabezpieczone, oprocentowane z terminem zapadalności przypadającym na 30 grudnia 2019 r.


 

Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji

Data publikacji: 29-06-2017

Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonał wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje").


 

Zapowiedź wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji

Data publikacji: 26-05-2017

Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia o wcześniejszym wykupie obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje"), który nastąpi w dniu 29 czerwca 2017 r. W dniu wcześniejszego wykupu Emitent wykupi 2.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN. Kwota świadczenia na jedną Obligację będzie wynosiła 40.000 PLN i zostanie powiększona o należne odsetki oraz premię.


 

Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji

Data publikacji: 26-05-2017

Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2017r. dokonał wcześniejszego częściowego wykupu obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje"). Kwota świadczenia na jedną Obligację wyniosła 60.000 PLN, w związku z czym wartość nominalna jednej Obligacji po wykupie wynosi 40.000 PLN.


 

Zapowiedź  wcześniejszego częściowego wykupu Obligacji

Data publikacji: 11-05-2017

Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w związku z prawomocnym wykreśleniem zastawów oraz hipotek zabezpieczających obligacje Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczone jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje") i zwolnieniem pozostałych zabezpieczeń, o których mowa w uchwale nr 5 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 3 października 2016 r. opublikowanej na stronie internetowej Emitenta w dniu 3 października 2016 r., w dniu 26 maja 2017 r. Emitent dokona częściowego przedterminowego wykupu Obligacji w kwocie 120.000.000 PLN. Wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z § 117a ust. 16 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., tj. poprzez częściową spłatę wartości nominalnej Obligacji. Kwota świadczenia na jedną Obligację będzie wynosiła 60.000 PLN, w związku z czym wartość nominalna jednej Obligacji po wykupie będzie wynosiła 40.000 PLN.


 

Zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie Obligacji

Data publikacji: 28-04-2017

Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. uprawomocniło się zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących częściowe zabezpieczenie obligacji serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje"). W związku z tym Emitent uzyskał zwrot kaucji gwarancyjnej na rachunek bankowy.